تماس با ما

  • نشانی: سیستان و بلوچستان، زاهدان، بعد از میدان دکتر حسابی، ابتدای بزرگراه خلیج فارس

  • پست الکترونیکی: sb@uast.ac.ir

  • تلفن: ۷-۰۵۴۳۳۲۹۴۳۸۱

  • دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۹۴۳۸۵

  • کد پستی: ۹۸۱۶۱۵۳۳۶۵

  • صندوق پستی: ۹۸۱۳۵-۱۱۴۹