شرح وظایف

به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی  و افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و کارآفرینی و آماده کردن دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل گوناگون با تاکید بر قابلیت‌های بالقوه واحد استانی و در قالب سیاست‌های کلی و خط مشی ‌های تعیین شده کلیه وظایف و اهداف و سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه را با توجه به نیاز منطقه و استان به انجام می‌رساند. 

شرح وظایف واحد استان :

  • شناسایی نیازها ،امکانات و مزیت  بومی استان و بهره گیری از آنها برای توسعه آموزش های علمی کاربردی 
  • گسترش آموزش های علمی کاربردی به منظور توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت کارآفرینی 
  • فرآهم نمودن امکان برگزاری دوره های آموزشی که نیاز به اجرای آنها به تایید دستگاه های ذیربط رسیده و پیشنهاد به دستگاه های دولتی و غیره دولتی 
  • سیاستگذاری ، هدایت و نظارت برفعالیت های آموزشی مراکز تحت نظارت و کلیه فعالیت های اداری، مالی ، آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی